妄自菲薄


妄自菲薄:妄:胡亂的;菲薄:小看,輕視。過分看輕自己。形容自卑。典出自三國蜀·諸葛亮《前出師表》:“不宜妄自菲薄,引喻失義,以塞忠諫之路也。”近義詞:自慚形穢、自輕自賤。

成語資料

漢語文字

 妄自菲薄

漢語拼音

 wàng zì fěi bó

英文翻譯

 attend to trifles and neglect the essentials;to concentrate on details but forget the main purpose or objective;to sacrifice (or drop, lose) the substance for the shadow

字詞解釋

 妄:過分地,胡亂地,不合理地,無根據地。菲薄:小看,輕視,瞧不起。

成語解釋

 過分地看輕自己。形容自卑,自輕自賤。

成語性質

 貶義

成語用法

 偏正式;作謂語、賓語。

近義詞

 自輕自賤自慚形穢

反義詞

 目中無人目空一切妄自尊大,自命不凡

成語出處

 三國··諸葛亮《前出師表》:“誠宜開張圣聽,以光先帝遺德,恢弘志士之氣,不宜妄自菲薄,引喻失義,以塞忠諫之路也。”

成語示例

 清·劉鄂《老殘遊記》:“天地生才有限,不宜妄自菲薄。”

 茅盾《子夜》三:單靠這幾個人辦不出什么大事。但對于自己,蓀甫從來不肯“妄自菲薄”。

 當代·殷謙《青春無悔》:“孤獨能使我們體驗自己。驀然回首,揚起手表示友誼。尋求理解,在前方有先行者。在后面有后來人,我們是人類歷史延續的一環。我們做了些什么呢?也許我們只是走,沒有留下任何遺產,也許我們只寫下了個人感情歷程。我們不必為此~。這是我們最初的期許——創造這份青春,建設這份青春”(殷謙·《青春無悔》散文集)

成語故事

 三國時期,劉備死后,諸葛亮輔佐劉禪復興漢室,他竭盡全力籌劃北伐曹魏,劉禪胸無大志,沒有治國才能,諸葛亮深表憂慮,出征前夕寫《前出師表》,要他教育好百官不忘先帝恩情,應該發憤圖強,不能妄自菲薄

相關文獻

前出師表

 臣亮言:先帝創業未半而中道崩殂。今天下三分,益州疲弊,此誠危急存亡之秋也。然侍衛之臣不懈于內,忠志之士忘身于外者,蓋追先帝之殊遇,欲報之于陛下也。誠宜開張圣聽,以光先帝遺德,恢弘志士之氣;不宜妄自菲薄,引喻失義,以塞忠諫之路也。  宮中府中,俱為一體。陟罰臧否,不宜異同。若有作奸犯科,及為忠善者,宜付有司論其刑賞,以昭陛下平明之理,不宜偏私,使內外異法也。  侍中、侍郎郭攸之、費祎、董允等,此皆良實,志慮忠純,是以先帝簡拔以遺陛下。愚以為宮中之事,事無大小,悉以咨之,然后施行,必能裨補闕漏,有所廣益。  將軍向寵,性行淑均,曉暢軍事,試用于昔日,先帝稱之曰「能」,是以眾議舉寵為督。愚以為營中之事,悉以咨之,必能使行陣和睦,優劣得所。  親賢臣,遠小人,此先漢所以興隆也;親小人,遠賢臣,此后漢所以傾頹也。先帝在時,每與臣論此事,未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍,此悉貞良死節之臣,愿陛下親之信之,則漢室之隆,可計日而待也。  臣本布衣,躬耕于南陽,茍全性命于亂世,不求聞達于諸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顧臣于草廬之中,咨臣以當世之事,由是感激,遂許先帝以驅馳。后值傾覆,受任于敗軍之際,奉命于危難之間,爾來二十有一年矣。  先帝知臣謹慎,故臨崩寄臣以大事也。受命以來,夙夜憂嘆,恐托付不效,以傷先帝之明。故五月渡瀘, 深入不毛。今南方已定,兵甲已足,當獎率三軍,北定中原,庶竭駑鈍,攘除奸兇,興復漢室,還于舊都,此臣所以報先帝而忠陛下之職分也。至于斟酌損益,進盡忠言, 則攸之、祎、允之任也。  愿陛下托臣以討賊興復之效,不效則治臣之罪,以告先帝之靈。若無興德之言,則責攸之、祎、允等之慢,以彰其咎。陛下亦宜自謀, 以咨諏善道,察納雅言,深追先帝遺詔,臣不勝受恩感激。  今當遠離,臨表涕零,不知所言。

翻譯

 先帝建立王業還未完成一半就中途死去,現在天下三分鼎立,蜀漢民力疲乏困頓,這真是有關生死存亡的時刻呵!然而朝廷裡侍奉衛護陛下的大臣們,在內毫不懈怠;忠貞的將士,在外奮不顧身,那是因為大家在懷念先帝對他們不同一般的賞識,要向陛下表示報答之情啊!陛下實在應該廣泛地聽取大家的意見,以此來光大先帝留下的德行,也使大臣們堅貞為國的正氣得到發揚;不可輕率地自己看輕自己而不加振作,言談訓諭時有失大義,以致把臣民向您盡忠規勸的言路也阻塞了。  內庭侍臣和相府官吏,都是一樣為陛下效力的,凡是有所獎懲,不應該有差異。如果有做壞事觸犯法令科條或忠心做好事的,應該交由有關官員評審應受什么處罰或受什么賞賜,以此來顯示陛下處事的公正賢明;不可有所偏袒,使得宮中府中法令不一。  郭攸之、費祎、董允等,這些侍衛之臣,都是善良誠實的人,心志都是忠貞純正的,所以先帝選拔出來留給陛下任用。臣下認為宮庭中事,無論大小,全都要詢問他們,然后再執行,必定能夠補救疏漏,擴大效益。  向寵將軍品性善良公正,通曉軍事,當初曾被任用過,先帝稱贊他是個能人,所以大家醞釀著要推舉他做中部督。臣下認為禁衛部隊的事務,無論大小,全都由他過問,一定能使軍隊協調齊心,處置合宜,各得其所。  親近賢良的臣子,疏遠奸佞小人,西漢因此而興旺強盛;親近小人,疏遠賢良的臣子,東漢因此而衰敗覆滅。先帝活著的時候,每逢與臣下議論到這件事,沒有不對桓、靈二帝的作為表示痛恨而發出嘆息的。侍中郭攸之、費祎,尚書令陳震,長史張裔,參軍蔣琬,都是堅貞坦誠,能以死報國的臣子,希望陛下親近他們,信任他們;這樣漢家天下的興旺,可以數著日子來等待了。  臣下本來是個平民百姓,在南陽耕田為生,只求在亂世中能保全生命,不想向諸侯謀求高官厚祿和顯赫的名聲。先帝不因臣下低賤和少見識,不惜降低身份而三顧茅廬,向臣下詢問天下大事。因此臣下為之感動,就答應為先帝效力。后來遇到失敗,臣下在敗亡之際,接受了挽救危局的重任,到現在已有二十一年了!  先帝知道臣下處事謹慎,所以在臨死時把輔助陛下興復漢室的大事交付給臣下。 接受先帝遺命以來,日日夜夜擔心嘆息,唯恐所托無所成就,從而有損先帝明于鑒察的聲名;所以臣下在炎熱的五月渡過瀘水,深入到不毛之地。現在南方已平定,兵員裝備已充足,該帶領三軍,北進克復中原。也許可以竭盡棉力,掃除兇殘的奸賊,光復漢家江山,使長安、洛陽仍舊成為大漢王朝的首都。這就是臣下用來報答先帝,效忠于陛下的職責。至于權衡得失、掌握分寸,向陛下進忠言,那是郭攸之、費祎、董允他們的責任了。  希望陛下把討伐曹魏,興復漢室的大事交付給臣下,如果無所成就,就治臣下的罪,來稟告先帝在天之靈。如果沒有勸勉陛下發揚圣德的忠言,那就要追究郭攸之、費祎、董允等人的怠惰之罪,公布他們的過失。陛下也應該自作打算,探求高明的道理,了解并接受忠正的言論,牢牢不忘先帝的遺愿,臣下這就感恩不淺了。  而今快要去遠征,面對表文,不禁流下淚來,真不知自己說的是什么。